نمایندگان خارجی

Representative of Turkey|ترکیه

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشور ترکیه

کیوکوشین کاراته

Durmus Saylar

نماینده کشور ترکیه