هنرجويان و اساتيد محترمى كه براى آزمون ارتقاء دان و مربيگرى اقدام نموده اند ميتوانند از طريق لينكها پس از ثبت نام در سايت هزينه مربوطه احكام مربوط به فدراسيون جودو را واريز نمايند.

 قبل از واريز هزينه بايد حتما در آزمون مربوط به ارتقاءدان و مربيگرى فدراسيون ثبت نام كرده باشيد و واريز هزينه در شرايطى منجر به صدور احكام خواهد شد كه در آزمون انجام شده حتما نمره قبولى دريافت كرده باشيد