نمایندگان خارجی

Representative of Belarus| بلاروس

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان کشور بلاروس

کیوکوشین کاراته

Vitalydimirovi

نماینده کشور بلاروس
کیوکوشین کاراته

Grishanov

نماینده کشور بلاروس