نمایندگان خارجی

Representative of the UAE|امارات

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشور امارات متحده عربی

کیوکوشین کاراته

Yousef

نماینده امارات
کیوکوشین کاراته

Hameed. Al

نماینده امارات