نمایندگان خارجی

Representative of Azerbaijan|آذربایجان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشور آذربایجان

کیوکوشین کاراته

Ghaffariaslsarai

نماینده آذربایجان
کیوکوشین کاراته

Jafar

نماینده آذربایجان