نمایندگان خارجی

Representative of Pakistan|پاکستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشور پاکستان

کیوکوشین کاراته

Ahmadullah

نماینده پاکستان