نمایندگان خارجی

Representative of India|هند

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان کشور هند

کیوکوشین کاراته

D.Kamalakar

نماینده کشور هند