دانشگاه جامع امام حسین

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

سنسی عفت دوست نماینده شین دو کیوکوشین کار کان کارته در تهران شمال شرق

سن سی عفت دوست

نماینده سبک شین دو کیوکوشین - دان4

نماینده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

شیهان-لطفی

شیهان سیروس لطفی

نماینده استان تهران-دان5

نماینده دانشگا ه جامع امام حسین(ع)

قم

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

نمایندگان-سبک-شین-دو-کیوکوشین

خانم سنسی فاطمه زهرا باباجانی

نماینده بانوان استان قم
شیهان-عباسی-نماینده-قم

شیهان مهدی پورعباسی

نماینده استان قم

دان ۵