قم

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

نمایندگان-سبک-شین-دو-کیوکوشین

خانم سنسی فاطمه زهرا باباجانی

نماینده بانوان استان قم
شیهان-عباسی-نماینده-قم

شیهان مهدی پورعباسی

نماینده استان قم

دان ۵