استان تهران, نمایندگان

دانشگاه جامع امام حسین

فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

شیهان لطفی اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان سیروس لطفی

نماینده استان تهران-دانشگا ه جامع امام حسین(ع)