رویداد, مسابقات

نتایج مسابقات ساحلی شین دو کیوکوشین در دو استایل کاراته آزاد و دفاع شخصی

مسابقات ساحلی شین دو کیوکوشین در دو استایل کاراته آزاد و دفاع شخصی  درتاریخ 9 تیرماه 1402 با حضور رئیس سبک جناب دکتر کانچو صفی حصاری برگزار شد نتایج مسابقات در اوزان مختلف به شرح زیر می باشد