رویداد

برگزارى استاژ فنى و عملى مربيگرى ،داورى دفاع شخصى

برگزارى استاژ فنى و عملى مربيگرى ،داورى دفاع شخصى

استاژ فنى و عملى مربيگرى،داورى و ارتقاء درجه دفاع شخصى

تاريخ    (١١ تير ١٤٠٠ )  استاژ فنى و عملى مربيگرى داورى استان تهران در دانشگاه جامع امام حسين (ع) توسط نماینده سازمان در دانشگاه جامع امام حسین (ع) شيهان لطفى برگزار شد .
در پايان دوره گواهينامه شركت در اين دوره به شركت كنندگان اهداء شد.

سبک شین دو کیوکوشین کاراته