رویداد

انتصاب مسئول هماهنگی در استان خوزستان

انتصاب مسئول هماهنگی سبک شین دو  کیوکوشین کای کان کاراته در استان خوزستان بمدت یکسال

نظر به شایستگی، تجارب و سوابق ارزشمند مدیریتی،فنی به موجب این حکم  آقای شیهان حسین سلمانی، بعنوان مسئول هماهنگی سبک شین دو
کیوکوشین کای کان کاراته در استان خوزستان بمدت یکسال منصوب مینمایم،  از آن مقام عالی استدعا دارم طبق بند 01 و تبصره ماده 9 آیین نامه سبکهای  تحت پوشش فدراسیون ابالغ مشارالیه را بمدت یک سال توسط آن هیئت محترم صادر و رونوشت آن را جهت اطالع به فدراسیون ارسال نمائید

سبک شین دو کیوکوشین کاراته