لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید

استعلام آخرین وضعیت مدارک سازمان جهانی شین دوکیوکوشین

برای استعلام آخرین مدرک دوره خود کد ملی را وارد نمایید
تذکرات:
این گواهی مجازی جهت استعلام آخرین وضعیت شما در سازمان شین دو کیوکوشین میباشد.
این گواهی بدون مدرک فیزیکی اصلی با مهر سازمان اعتباری ندارد و تنها جهت اطلاع می باشد.
هرگونه خدشه در این گواهی و مدرک فیزیکی اصلی باعث از بین رفتن اعتبار خواهد شد.