تهران-شمالشرق

فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

سنسی عفت دوست نماینده شین دو کیوکوشین کار کان کارته در تهران شمال شرق

سن سی عفت دوست

نماینده سبک شین دو کیوکوشین در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)