نمایندگان خارجی

Representative of Uzbekistan|ازبکستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشور ازبکستان

کیوکوشین کاراته

Abdukhamidov

نماینده ازبکستان