نمایندگان خارجی

Representative of the city of Dubai|دبی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده شهر دبی (کشور امارات متحده عربی)

کیوکوشین کاراته

Mohammed

نماینده دبی