نمایندگان خارجی

Representative of Afghanistan|افغانستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نماینده کشورافغانستان

کیوکوشین کاراته

Umari

نماینده افغانستان
کیوکوشین کاراته

Ahmad ullah

نماینده افغانستان