دانشگاه جامع امام حسین

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

سنسی عفت دوست نماینده شین دو کیوکوشین کار کان کارته در تهران شمال شرق

سن سی عفت دوست

نماینده سبک شین دو کیوکوشین - دان4

نماینده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

شیهان-لطفی

شیهان سیروس لطفی

نماینده استان تهران-دان5

نماینده دانشگا ه جامع امام حسین(ع)