سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا هیئت رئیسه سبک

کانچو حصاری اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

کانچو بهمن صفی حصاری

رئیس سبک و بنیان گذار
شیهان ایهان حصاری اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان آیان صفی حصاری

نائب رئیس و مسئول امور استانها و دبیر سبک
عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

آقایان شیهان دکتر حسن پولادی

نائب رئیس سبک در کشور
عضو هیئت رئیسه

شیهان سیده امه حسینی حصاری

نائب رئیس بانوان و عضو هیئت رئیسه
عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک
سید علی اصغر نماینده مسابقات رزمی شین دو در اعضا سبک

شیهان علی اصغر عسکری

مسئول استایل دفاع شخصی و عضو هیئت رئیسه
عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک
شیهان کیوکوشین محمود نقدی اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان محمود نقدی

رئیس کمیته کنترلی و عضو هیئت رئیسه
عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

شیهان آیدا صفی حصاری

عضو هیئت رئیسه
عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

آقای مجتبی کریمی

عضو هیئت رئیسه
سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دکتر ضرغام رستمی

عضو هیئت رئیسه
سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دکتر محمد برومند

عضو هیئت رئیسه

مسئول کمیته حقوقی