استان تهران, نمایندگان ایران

نمایندگی استان تهران

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

شیهان-لطفی

شیهان سیروس لطفی

نماینده استان تهران-دان7

نماینده استان تهران