نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | مسئول استایل دفاع شخصی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان تهران

کیوکوشین کاراته

شیهان علی اصغرعسگری

دان 7
مسئول استایل دفاع شخصی