استان تهران, نمایندگان

نماینده دانشگاه انتظامی امین

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

کیوکوشین کاراته

عادل ساجدی

نماینده استان تهران-نماینده دانشگاه انتظامی امین