استان تهران, نمایندگان

نماینده دانشگاه آزاد

فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

کیوکوشین کاراته

حسین باقی نژاد

نماینده استان تهران-دانشگاه آزاد