استان تهران, نمایندگان ایران

نماینده دانشگاه آزاد

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

کیوکوشین کاراته

حسین باقی نژاد

نماینده استان تهران-دانشگاه آزاد