رویداد

مراسم اهداء کمربند و احکام داوری98/09/26

رویداد:مراسم اهداء کمربند و احکام داوری سبک شیندو کیوکوشین کاراته با حضور رئیس سبک کانچو صفی حصاری و شیهان لطفی و شیهان عسگری در باشگاه صاصد(صنایع دفاع) تهران

تاریخ:1398/09/26

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دفاع شخصی | مسابقات کیوکوشین |مراسم اهداء کمربند و احکام داوری | مراسم اهداء کمربند و احکام داوری فدراسیون کاراته |کیوکوشین

نوشته های مشابه