رویداد

مراسم ارتقاء درجه سبك شين دو كيوكوشين باشگاه شيهان لطفى

مراسم ارتقاء درجه سبك شين دو كيوكوشين باشگاه شيهان لطفى

مراسم اولين ارتقاء درجه و اهدا حكم به هنرجويان مجموعه ورزشي امام محمدباقر(ع) توسط شيهان لطفى و با حضور سنسى موسوى

اين اولين ارتقاء درجه هنرجويان باشگاه امام محمد باقر(ع) ميباشد كه توسط استاد شيهان سيروس لطفي وسنسی گوهری تدريس دفاع شخصي سبك شين دو كيوكوشين انجام گرديد،كه بعد از يك دوره فشرده سه ماهه و انجام آزمون و تست مهارت هاى دفاع شخصى و آمادگى جسمانى با حضور نماينده سبك شين دو كيوكوشين و مسئولين محترم دانشگاه امام حسين (ع)،كمربندواحكام فدراسيون به هنرجويان در زمستان سال ١٣٩٨اهداء گرديد

سبک شین دو کیوکوشین کاراته