قوانين ثبت نام لیگ:
بعدازثبت نام زمان ومكان مسابقات به سرپرست تيم اطلاع رسانى ميشود وبه هيچ عنوان امكان برگشت وجه پرداخت شده وجودندارد.
برگزارى مسابقات براساس قوانين واساسنامه موردتاييدفدراسيون ميباشد.
درصورت برگزارنشدن مسابقات به هردليل وجه پرداخت شده به حساب سرپرست تيم عودت داده ميشود


قوانین ثبت نام در سایت:
تمامی هنرجویان ،مربیان و نمایندگان سبک برای فعالیت در سبک، شرکت در مسابقات ،استاژهاو همچنین دریافت مدارک خود باید هرساله برای تمدید عضویت خود در سایت اقدام نمایند.
در هنگام ثبت نام دقت نمایید که استایل مورد نظر خود را به درستی انتخاب نمایید.(دفاع شخصی-کاراته)
اطلاعات خود را باید دقیق و به صورت صحیح در سایت بارگزاری نمایید.
در صورت هرگونه مغایرت در ثبت اطلاعات در هنگام ثبت نام تمامی مسئولیت اشتباه برعهده ثبت نام کننده میباشد.
تمامی قوانین و مقررات سبک طبق موازین مقرر شده توسط دو فدراسیون کاراته و جودو جمهوری اسلامی ایران میباشد.