قوانين:
بعدازثبت نام زمان ومكان مسابقات به سرپرست تيم اطلاع رسانى ميشود وبه هيچ عنوان امكان برگشت وجه پرداخت شده وجودندارد.
برگزارى مسابقات براساس قوانين واساسنامه موردتاييدفدراسيون ميباشد.
درصورت برگزارنشدن مسابقات به هردليل وجه پرداخت شده به حساب سرپرست تيم عودت داده ميشود