رویداد

حضور کانچو حصاری در استانبول ترکیه

جمعه 22 دی ماه 1402 دکتر بهمن صفی حصاری رئیس سازمان شین دو کیوکوشین در استانبول ترکیه و دیدار با نماینده سازمان در استانبول ترکیه