رویداد

حضور آقای دکتر بهمن صفی حصاری در رادیو سرو

حضور آقای دکتر بهمن صفی حصاری در رادیو سرو

مصاحبه  آقای دکتر بهمن صفی حصاری ، به مناسبت هفته دفاع مقدس

بهمن صفی حصاری در گروهان دوم پیاده ، گردان 110 و لشکر 77 “

مصاحبه اختصاصی در رادیو سرو مورخ 1400/07/05

سبک شین دو کیوکوشین کاراته