رویداد

جلسه روز پنج شنبه 1400/7/29 در اداره ارشاد اسلامی شهرستان دامغان

جلسه روز پنج شنبه 1400/7/29در اداره ارشاد اسلامی شهرستان دامغان با حضور شهردار محترم، رئیس محترم شورای شهر با تعدادی از افراد شورای شهر، شیهان علی اصغر عسکری رئیس استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین و بعضی مسئولین شهر با کانچو بهمن صفی حصاری رئیس و بنیانگذار سازمان شین دو کیوکوشین

سبک شین دو کیوکوشین کاراته