فنون رسمی شین دو کیوکوشین کاراته

 • نحوه پوشیدن لباس
 • بستن کمربند
 • رعایت احترامات
 • نشستن و برخواستن
 • شیوه های راه رفتن
 • تغییر جهت دادن ها
 • نظم و انضباط
 • نحوه پوشیدن لباس
 • بستن کمربند
 • رعایت احترامات
 • نشستن و برخواستن
 • شیوه های راه رفتن
 • تغییر جهت دادن ها
 • نظم و انضباط
 • یادگیری اصطلاحات
 • کومی کاتا
 • تای ساباکی
 • هاپونو کوزوشی
 • اوکی می ها
 • مای ماواری
 • اوگوشی
 • اوستوگاری
 • ایپون سئویی ناگه
 • اجرای صحیح ضربات دست
 • اجرای صحیح ضربات پا
 • اجرای پایه نه وازا
 • گسا گاتامه
 • نظم و انضباط
 • فنون قبلی
 • اوگه می ها و مای ماواری
 • اوگوشی
 • اوچی گاری
 • تای اتوشی
 • رهایی ها ( مچ، آرنج، شانه، موی سر)
 • دفاع ضربات دست
 • دفاع ضربات پا
 • کاتا گاتامه
 • یو گوشی گاتامه
 • یاکسو یکسو کو راندوری
 • نظم و انضباط
 • فنون قبلی
 • اوگه می ها و مای ماواری
 • دی آشی هارای
 • تومواناگه
 • رهایی ها( یقه ، یک خم و دو خم )
 • ورود به نه واز
 • رهایی از خاک
 • کامی شیو گاتامه
 • تاته شیو گاتامه
 • رندوری
 • نظم انضباط
 • فنون قبلی
 • اوگه می ها و مای ماواری
 • کاتا گروما
 • ساسایی تسوری کومی آشی
 • هارای گوشی
 • کوچی گاری
 • اجرای رهایی (از جلو و پشت)
 • دفاع در مقابل ضربه دست (مستقیم ، جناحین و چانه)
 • دفاع در مقابل ضربات پا( مسقیم ، پهلو ، جناحین)
 • روش های فرار از نه وازا
 • هادا کاجیمه
 • جوجی گاتامه
 • ترکیب فنون واجرا
 • قوانین داوری
 • شیایی
 • فنون قبلی
 • اوگه می ها و مای ماواری
 • سویی اتوشی
 • سوکویی ناگه
 • اوچی ماتا
 • مورته گاری
 • تانی اتوشی
 • سومی گایش
 • سوتو ماکی کومی
 • واکی گاتامه
 • ترکیب ، بدل فنون
 • ریوته جیمه
 • قوانین داوری
 • شیایی
 • فنون قبلی
 • اوگه می ها و مای ماواری
 • اوراناگه
 • یو کو اتوشی
 • کوچیکی دا اوشی
 • ابی اتوشی
 • سانکاکو جیمه
 • هارا گاتامه
 • اجرای صحیح دفاع و ضربات و پرتاب ها در هنگام حرکت در جهات مختلف ( تای ساباکی )
 • قوانین داوری
 • اجرای فرم ( کاتا)