رویداد

برگزاری لیگ دفاع شخصی در سال 1400

برگزاری لیگ دفاع شخصی در سال 1400

امروز 3 اسفند 1399 جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو با حضور آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده، رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون، سردار عصار رئیس شورای راهبردی دفاع شخصی و عباس سلگی رئیس کمیته دفاع شخصی فدراسیون به همراه بهمن صفی حصاری و اعضای شورای راهبردی این کمیته برگزار گردید.
در جلسه شورای راهبردی دفاع شخصی فدراسیون جودو مصوب شد که در سال ۱۴۰۰ ، مسابقات لیگ سبک های مختلف دفاع شخصی به صورت سراسری برگزار گردد.
براین اساس، مقرر شد که پیشنویس آیین نامه مسابقات با نظر روسای سبک ها از سوی دبیر شورای راهبردی تنظیم و در نشست آتی شورای راهبردی ارائه شودتا پس از تصویب مقدمات کار برای برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ دفاع شخصی سبکها در سال ۱۴۰۰ انجام شود.

همچنین احکام روسای سبک های دفاع شخصی و اعضای شورای راهبردی توسط رییس فدراسیون اعطا گردید.
همچنین نامه موافقت با برگزاری لیگ دفاع شخصی برای سبک شین دو کیوکوشین توسط فدراسیون جودو دراختیار آقای دکترحصاری قرارگرفت.

سبک شین دو کیوکوشین کاراته