رویداد

برگزاری اولین استاژ و آزمون کمربند آبی دفاع شخصی در سال۱۴۰۰

برگزاری اولین استاژ و آزمون کمربند آبی دفاع شخصی در سال۱۴۰۰

جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ اولین استاژ و آزمون کمربند آبی دفاع شخصی ترکیبی شین دو کیوکوشین توسط شیهان لطفی نماینده استان تهران و شیهان موسوی رئیس کمیته آزمون برگزار گردید .
در پایان استاژ به حاضرین گواهی شرکت در دوره اهدا شد و به هنرجویان قبول شده در آزمون کمربند آبی اهدا شد

سبک شین دو کیوکوشین کاراته