رویداد

انتصاب نماینده دفاع شخصی استان تهران

انتصاب نماینده دفاع شخصی استان تهران

جمعه تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۰ شیهان سیروس لطفی با حکمی از سوی کانچو صفی حصاری ریاست سازمان به عنوان نماینده دفاع شخصی استان تهران منصوب گردید.

لینک گروه واتساپ استان تهران

https://chat.whatsapp.com/HLoil3b4zwgEK4Hw356zuK