سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

مسئولین سازمان و کمیته ها

شیهان ایهان حصاری اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان آیان صفی حصاری

مسئول امور استانها و دبیر سبک

عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

شیهان سیده امه حسینی حصاری

نائب رئیس بانوان

عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

سید علی اصغر نماینده مسابقات رزمی شین دو در اعضا سبک

شیهان علی اصغر عسکری

مسئول استایل دفاع شخصی

عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

شیهان کیوکوشین محمود نقدی اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان محمود نقدی

مسئول استایل کنترلی

عضو کمیته فنی و کمیته آموزش سبک

دکتر سید جمال الدین گوهری

مسئول کمیته انضباطی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

شیهان سیروس لطفی

مسئول کمیته داوران

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

سید شهاب موسوی

شیهان سید شهاب موسوی

مسئول کمیته آزمون دفاع شخصی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دکتر محمد برومند

مسئول کمیته حقوقی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

شیهان حسن پاکزاد

مسئول کمیته بازرسی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

شیهان آیدا صفی حصاری

مسئول کمیته فنی و کمیته آموزش

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

سنسی پیمان بهلولی علمداری

مسئول کمیته تشریفات

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

علی رضا حاجی محمد صادق

مسئول کمیته مالی

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

شیهان دکتر عباس احمدی

سرپرست کمیته مربیان

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

دکتر حامد اسداللهی

سرپرست کمیته پژوهش

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

آقای محمد پیرایی

سرپرست کمیته ارزیابی نمایندگان

سبک شین دو کیوکوشین کاراته

شیهان سپهر آبروش

مسئول روابط عمومی

دان ۵-سبک شین دو کیوکوشین کاراته