فدراسیون جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

اعضا به تفکیک سمت

کانچو حصاری اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

کانچو بهمن صفی حصاری

رئیس سبک و بنیان گذار
شیهان ایهان حصاری اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان آیان صفی حصاری

نائب رئیس سازمان جهانی شین دو کیوکوشین
سید علی اصغر نماینده مسابقات رزمی شین دو در اعضا سبک

شیهان علی اصغر عسکری

مسئول کمیته دفاع شخصی و عضو هیئت رئیسه
شیهان لطفی اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان سیروس لطفی

رئیس کمیته داوران کمیته دفاع شخصی
شیهان کیوکوشین محمود نقدی اعضا سبک کمیته فدراسیون کاراته

شیهان محمود نقدی

رئیس کمیته کنترلی