نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخص | نماینده خراسان رضوی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان خراسان رضوی

کیوکوشین کاراته

شیهان حمید منظری فر

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی