نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده نیروهای مسلح

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین | نماینده نیروهای مسلح

کیوکوشین کاراته

دکتر حامد بهراد

دان 6
نماینده نیروهای مسلح