نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده منطقه ازاد اروند

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |منطقه آزاد اروند

کیوکوشین کاراته

سنسی نیما زارعی

نماینده استایل دفاع شخصی