نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی |نماینده سیستان و بلوچستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان سیستان و بلوچستان

کیوکوشین کاراته

شیهان احمد احمدی

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی