نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده سمنان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان سمنان

کیوکوشین کاراته

سنسی حمید خانپور

دان 4
نماینده استایل دفاع شخصی