نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده خوزستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان خوزستان

کیوکوشین کاراته

شیهان اسماعیل قدیریان

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی