نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده خراسان شمالی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان خراسان شمالی

کیوکوشین کاراته

شیهان محسن تاج نیا

دان 7
نماینده استایل دفاع شخصی