نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده خراسان جنوبی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان خراسان جنوبی

کیوکوشین کاراته

شیهان سید حسین زجاجی

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی