نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده اصفهان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان اصفهان

کیوکوشین کاراته

شیهان مجتبی زارع

دان 5
نماینده استایل دفاع شخصی