نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان یزد

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان یزد

کیوکوشین کاراته

شیهان سید حسین میرجلیلی

دان 5
نماینده استایل دفاع شخصی