نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان گیلان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان گلستان

کیوکوشین کاراته

شیهان مهدی حق جویی اشکلنی

نماینده استایل دفاع شخصی