نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان گلستان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان گلستان

کیوکوشین کاراته

شیهان حسین خدادادی

دان 5
نماینده استایل دفاع شخصی