نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان کرمان

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان کرمان

کیوکوشین کاراته

دکتر محمد مهدی معارفدوست

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی