نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان مرکزی

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان مرکزی

کیوکوشین کاراته

شیهان حسین پورمیرزائی

دان 6
نماینده استایل دفاع شخصی