نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان قم

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان قم

کیوکوشین کاراته

شیهان مهدی پورعباسی

دان 5
نماینده استایل دفاع شخصی