نمایندگان استایل دفاع شخصی

استایل دفاع شخصی | نماینده استان فارس

سازمان جهانی شین دو کیوکوشین کای کان کارته

نمایندگان استایل دفاع شخصی شین دو کیوکوشین |استان فارس

کیوکوشین کاراته

شیهان جمشید حسنیان

نماینده استایل دفاع شخصی